تلاش فرح برای ترمیم چهره پهلوی، دیدار فرح با صدام، پیام صدام برای شاه، نهضت حسینی الگوی نهضت ملت، فرار سربازان به آغوش ملت، بختیار آخرین برگ پهلوی، خروج شاه اولین مرحله پیروزی، سفر مخفیانه ژنرال آمریکایی به تهران در مستند "به روایت دربار"