ای مجاهد ای مظهر شرف...ای گذشته ز جان در ره هدف...هر زمان می رسد از تو این ندا...ای اسیران و مستضعفان به پا...زیر بار ستم زندگی بس است...نزد طاغوتیان ، بندگی بس است...بود شعار تو به راه حق پیام...ز ما تو را درود زما تو را سلام...