مرد نابینا می خواد از خیابون رد بشه و مردم به اون کمک می کنن اما یکدفه....