عوامل شکل گیری نهضت امام خمینی از سال ۱۳۴۲، وابستگی بیش از پیش ایران به امریکا، ماجرای چاپ مقاله ضد امام به دستور شاه و خشم مردمی، جمعه سیاه ۱۷ شهریور، پشت پرده نطق محمدرضا پهلوی و پیام امام مبنی بر کنار رفتن شاه از قدرت "به روایت دربار"