از مجموعه ده تایی ها / ده گل پرتر بثمر رسیده توسط فابرگاس زمانی که در عضویت بارسلونا بود