آموزش تکنیک ویترای روی ظرف شیشه ای با طرح پروانه با حضور خانم شریف زاده در بخش هنری برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس