مستند تکان دهنده شوک با موضوع توهمات ناشی از مصرف مواد مخدر / قسمت چهارم شوکران