کارتون زیبا و دیدنی دیجیمون، این داستان " آزمایش "