آموزش عکاسی توسط خانم کوشکی در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان