همراه میشویم با استاد و شعر زیبای رودکی ... بوی جوی مولیان آید همی... یاد یار مهربان آید همی...