کارتون زیبا و دیدنی دیجیمون، این داستان " شهردار عجیب "