داستان این کارتون جذاب در مورد فساد و قدرت و انقلاب مصر است و مراحل ساخته شدن اهرام ثلاثه را که با نیروی انسانی و بدون استفاده از صنعت ساخته شده را نشان می‌دهد...