همراه میشویم با استاد و آموزش نکات مفردات و اتصالات حروف ح ، ج ، چ ، خ .