آشنایی با گیاه کورتون یا کرچک هندی یکی از رنگین برگ ترین گیاهان آپارتمانی و آموزش قلمه زدن آن توسط آقای فیوض در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر