( قسمت نوزدهم ) بنامی بهونه اورد که گاو های با شنیدن بوی خرس ها دیگه شیر نمی دن و کرایان تصمیم گرفت جکی و جیل رو به پدرو و فاکو بسپارن و....