کارتون زیبا و دیدنی دیجیمون، این داستان تولد گریمون.