آئینه کو؟ آب کجاست؟...شونم چی شد؟ اون بالاست!....آئینه با آب و شونه...می‌خوام برم به خونه....گل پونه نعنا پونه...می‌خواد بره به خونه....