مستند بیرق به ارائه الگوهای مناسبی در جهت نحوه عزاداری صحیح می پردازد. در این برنامه از جمعی مداحان از جمله: حاج منصور ارضی ،حاج سعیدحدادیان ، حاج محمد رضا طاهری ، حاج سید مجید بنی فاطمه و ... مصاحبه به عمل آمده