مجموعه طنز شکرآباد در این قسمت به موضوع خرافات در مراسم عقد ازدواج می پردازد.