مجموعه طنز شکرآباد با موضوع نتیجه ساخت و ساز غیراصولی مسکن.