چه کسی مناسب ترین فرد برای آموزش مسایل جنسی به کودک است؟ این گونه مسائل را تا چه حد باید برای کودک توضیح دهیم؟ در این صفحه از مجله بارداری با پاسخ این سوالات آشنا میشویم.