کارتون قدیمی و خاطره انگیز بامزی وی ترین خرس دنیا / این قسمت اژدها و کوفته قلقلی