کلیپ دیدنی بلند قدترین و کوتاه ترین مردان جهان کنار هم...