به خون درکشیدند اگر پیکرت را و بر نیزه افراخت دشمن سرت را، ندانند اگر قطره ای از فراتت، و کشتند سقای نام آورت را، تو پاینده ای، تو پاینده ای، چراغ هدایت، نباشد خزان باغ گل پرورت را...