آموزش دوخت اریب در سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان