گشته خزان نو بهار من بهار من رفت و نیامد نگار من نگار من سپری شد شب جدایی به امیدی که تو بیایی آخر ای امید قلبم با من از چه بی وفایی... نماهنگ گشته خزان با صدای علیرضا قربانی