کلیپی از بیانات مقام معظم رهبری از فداکاری و صبر و تحمل مادران در هشت سال دفاع مقدس که احساسات مادرانه خود را فدا کرده و فرزند خود را به سوی جبهه و شهادت روانه و احساس افتخار و سرافرازی داشتند....