خدا هیچ صفت زشتی در من باقی نماند مگر آنرا اصلاح کرده باشی ،