داستانی از انفاق و کمک کردن امام صادق علیه السلام به مستمندان...