مسئولین پارک جنگلی یک شیر را که در درگیری با بوفالو دچار جراحت شدید شده است تحت درمان قرار می دهند .