حیلت رهاکن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو،وندر دل آتش درآ، پروانه شو پـروانه شو،رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها،وانگه شراب عشق را،پیمانه شو پیمانه شو... ترانه زیبای افسانه با صدای محمد اصفهانی