اپران گروهی از ژن ها در سیستم پروکاریوتی اند که توانایی اتصال به پروموتور را دارند و در تنیم بیان ژن درپروکاریوتها ایفای نقش می کنند. در این فیلم می توانید طرز عملکرد این گونه قطعات را مشاهده نمایید.