بازهای پورین که شامل آدنین و گوانین است از دو راه مختلف ساخته می شوند. یک راه مسیر " از نو" پورین ها از مواد ساده نظیر آمینواسیدها و بیکربنات ساخته می شوند. راه دوم بازهای رها شده پورینی از تجزیه ی هیدرولیزی اسیدهای نوکلئیک و نوکلئوتیدها می توانند بازآرایی شوند. در مورد سنتز اسیدهای نوکلئیک صحبت بسیار است و مراحل و آنزیم های مختلف نیز وجود دارند.