در شهر بالتازار در کودکی همه ی مردم خوشبخت بودند و حتی بعد از بزرگشدن هم عاشق عروسک بودند اما یک شب اتفاق عجیبی افتاد....