من از اینکه تو خوشبختی نه آرومم، نه دلگیرم/ یه جوری زخم خوردم که نه میمونم نه میمیرم...