کلیپی از صحنه های پس از سقوط هواپیمای مسیر تهران طبس که در حوالی جاده مخصوص طبس دچار سانحه شد.