تحت تاثیر قرار گرفتن و گریه خبرنگار پرس تی وی برای کودکان غزه