بخشی از وصیتنامه آیت الله بروجردی(ره) در برنامه سحرگاهی ماه خدا از شبکه یک سیما