تجارت زن اثرات زیانباری در جامعه بشری به وجود آورده، این امر نتیجه نگاه غلط در مورد جایگاه زن در جامعه است. قسمتی از سخنان رهبر معظم انقلاب پیرامون عفاف و حجاب