آیا فلسطینی ها ناصبی و دشمن اهل البیت هستند؟این توطئه صهیونیست هاست که فلسطین را به ناصبی بودن متهم کردن! اکثر فلسطینیان شافعی هستند! در غزه مساجد بسیاری با نام ائمه میباشد..