افتان و خیزان میروم/ سوی خراسان میروم/ صحرا به صحرا گشته ام/ تا شهر باران میروم. زیارت، شعری است از سید حمید رضا حسینی با صدای حسین بوند در مدح حضرت موسی الرضا علیه السلام