بخشی از وصیتنامه آیت الله شیخ حسنعلی نخودکی(ره) در برنامه سحرگاهی ماه خدا از شبکه یک سیما