گزیده ای از سخنان آیت الله خزعلی: انسان باید خود را بشناسد و قدر خود را بداند که این قدر دانستن شامل دو مطلب است، یکی مطلب اثباتی و دیگری مطلب نفی...