بخشی از وصیتنامه شهید ابوالفضل رمضانی از کرج در برنامه سحرگاهی ماه خدا از شبکه یک سیما