بخشی از وصیتنامه شهید علی شیروانی از جهرم در برنامه سحرگاهی ماه خدا از شبکه یک سیما