بخشی از وصیتنامه آیت الله بهشتی (ره)در برنامه سحرگاهی ماه خدا از شبکه یک سیما