بخشی از وصیتنامه شهید رضا شهباز مومنی از شهر قم در برنامه سحرگاهی ماه خدا