بیان خاطره ای از مرحوم حسین صبحدل از زبان فرزند ایشان، از رویایی که خیلی عجیب بود.