امام خامنه ای می فرمایند: خدایا ما را در راه حضرت مهدی ثابت قدم دار و معرفت و محبت ما را با پیروی از حضرت علی همراه کن