بخشی از وصیتنامه آیت الله مامقانی (ره)در برنامه سحرگاهی ماه خدا